Bygg21: Kunnskap om produktivitet

bilde av panelet på seminarBygg 21, et langsiktig og bredt samarbeid mellom byggenæringen og statlige myndigheter der bl.a styret velges av KMD, har på sitt seminar om “Kunnskap om produktivitet ” hatt fokus på at statistikk og data kan utløse innovasjon og utvikling. Presis og relevant kunnskap gir kraft til ønsket utvikling – i retning økt produktivitet, ønsket kostnadsutvikling og kvalitet.

Vi møtte:
– Lena Bygballe – senterleder, BIs Senter for byggenæringen
– Christian Lorang – eiendomsanalytiker, Arealstatistikk AS
– Bjørn Andersen – professor, NTNU, Prosjekt Norge
– Jan Alexander Lango – forskningsleder, Sintef

 

Det ble identifisert noen åpenbare problemer fra panelet. Grunnlagsdata er mangelfulle og baserer seg dels på innsamlede og behandlede data fra SSB som i snitt tar ca 1.5 år fra dataene er samlet inn til de blir presentert. Dataene som samles inn er kvantitative.

Her er det åpenbart at i den grad bransjen skal mene noe bør de selv samle inn data selv slik Arealstatistikk AS gjør, men vi spør oss om det er det bransjen (?) egentlig trenger. Kjøper trenger et rimelig forhold til hva han kjøper og hva han får og at det er i overenstemmelse med forskrift, best practice el og vil av den grunn ha ønske om å prøve kostnadene, redusere dem, forbedre prosesser, profesjonalisere.

Det er fint å gå inn i seg selv, profesjonalisere drift og gå igjennom prosesser og transaksjoner med sikte på å effektivisere, men det er typisk norsk å bruke mer tid på vedlikehold og kostnadskontroll, enn å utvikle seg og selge mer. Direktør for Bygg21, Sverre Tiltnes påpekte at mer industriell tenkning og samspill gir gode effekter og nevnte som eksempel Statsbygg som blir mer og mer effektive til å bygge f. eks fengsler. Det er prosesser som gjentar seg. Mange av ressursene er klare og definerte, nøkkelpersoner, rolleforståelse mv gir fordeler som det blir besparelser i. Meget viktig at det taes tak i dette. Flere av paneldeltagerne vil presentere rapporter på nyåret 2017.

Andre faktorer som påvirker kostnadsbildet
Sensorer – Automasjon – Digitalisering – Innovasjon

Lite ble nevnt om bruk av sensorer og automasjon selvom mye av besparelsene fremover ligger nettopp her. Sensordata gir bedre kontroll og reduserer risiko. De kan brukes får å bestemme posisjon, måle klima; temperatur, luftfuktighet, ventilasjon mm og kan ved fornuftig bruk redusere svinn, forsinkelser og ødeleggelser. Automasjon vil redusere kostnader og redusere byggetiden og mye spennende vil skje her fremover også innenfor robotisering (se f. eks Nlink)

Vi må identifisere de tidkrevende prosessene og automatisere og forenkle. Vi applauderer statsråd Jan Tore Sanner,  KMD og DIFBK som har igangsatt arbeider (se. eks) med å gjøre saksbehandlingen digital og etablere digitale tjenesteveiledere.

 

Innovasjon er også en viktig faktor for byggherren idet det kan redusere kostnader og/eller øke nytten. i kan få bygg som utfyller flere funksjoner enn idag. Det er f. eks dårlig utnyttelse av et bygg når det står tomt og med lyset på 2/3 av tiden. Hva med bygg med flere funksjoner? Kontor på dagtid, bolig om natten?

,